Foto: A. Hornsletten

Sameiet Rallarvegen Parkering

 

 

  

Foto: Arild Hornsletten

 

 

Sameiet Rallarvegen Parkering ble stiftet 30.april 2009 med formål å bygge og drifte en vinterparkeringsplass på Haugastøl for hytteeiere langs Rallarvegen i Hol kommune. Bakgrunnen for dette var dels vanskelige parkeringsforhold på Haugastøl vinterstid og dels kommunens krav om vinterbrøytede parkeringsplasser for å gi byggetillatelser.

 

Påska 2014

Brøytinga i påska følger samme opplegg som i fjor; se nedenfor.

 

Tinglysning av rettigheter

Dette arbeidet er nå i gang og alle vil få tilsendt skjema for utfylling; kontroll og innsending.

 

 

September 2013

Konsesjonen er nå i orden og festekontrakten er tinglyst. Da er vi klare til å tinglyse den enkeltes rettighet til sine plasser. Kan alle sende hvilket gårds og bruksnummer, evt festenummer, de vil ha sin(e) rettighet(er) knyttet til? Det er viktig at dette blir riktig på første forsøk! Send det til ah$glb.no.

Vi har ikke oppdaterte mailadresser til alle så vær så snll å sende oss en mail så dette blir oppdatert.

 

 

Påsken 2013

Plassen blir brøytet i uka før påske av Arild Sjåstad, slik som i fjor. Han har mange brøyteforpliktelser så ved stort snøfall eller sterk føyke kan det ta noe tid før han kommer. Henvendelser vdr brøyting gjøres til Tor Kaurin Vikhamar på telef 416 41 788.

 

Kartet over plassene er oppdatert og nummerering på kart og terreng skal nå stemme. Merk at det stort sett er to plasser pr nr. Kartet finner du her  Skriv det ut og ta det med til fjells.

 

For øvrig; ha en riktig fin påske

 

 

 

Vinterferie 2013

Plassen vil heller ikke i år bli brøytet til vinterferien. Så lenge det ikke er problemer med å finne plasser ved Vegmannsbu så finner ikke styret grunn til å brøyte plassen i vinterferien.

 

Desember 2012

"Fylkesmannen finner med hjemmel i jordlovas § 12 jf §1, å kunne gi samtykke til godkjenning av festekontrakt datert 28.09.09 på gnr 74/5 F1 i Hol kommune mellom Hol kommune og Sameiet Rallarvegen parkering.

 

En samlet vurdering der forholdet til nærheten til Rallarvegen og at behovt for  parkeringsplass er i tråd med samfunnsutviklingen i området veier tyngst og er lagt til grunn i saken."

 

Da gjenstår behandling i kommunen; det skjer forhåpenligvis på begynnelsen av nyåret.

 

Sommer 2012

Det er ikke gjort annet på plassen sommeren 2012 enn at innkjøringen er innsnevret med store steiner og klargjort for avstengning med lenke. I tillegg er nummereringen av plassene justert noe.

 

Påska 2012

Vel overstått påske! Vi håper sameierne hadde nytte av parkeringsplassen. Det var til tider veldig fullt ved Vegmannsbu. Vi håper også at det ikke ble alt for mye forvirring rundt nummereringen.  Dette vil selvfølgelig bli ryddet opp i. 

For ordens skyld; plassen vil ikke bli brøytet mer i vinter/vår.

 

 

Regnskapet 2009  - 2011

Regnskapet for årene 2009 til og med 2011 viser at det er innkalt ca kr 977 tusen og hittil brukt snaut 900 tusen kr. Det står dermed i gjen 79 tusen kr på konto. Dette vil nok gå med til skilting, etablering av sommerstengsel og tinglysning av rettigheter. Se regnskapet her: Les mer De som ønsker å se nærmere på enkelte poster, evt se bilag kan henvende seg til kasserer.

 

 

Tildelte plasser

Styret har besluttet at tildelingen av plasser skal foregå i den rekkefølgen interessentene har meldt seg på, med nummerering av rekken fra Rallarvegen og innover. Et unntak er gjort for Cappelen, i hht avtale. Han får sine plasser samlet innerst. Styret kan ikke se at det blir noen forskjell på  de ulike plassene så vi håper at alle blir fornøyd med dette. 

 

Se vedlagte skisse for nummer og navn. Les mer (pdf) eller xlsx: Les mer

 

Vi har fortsatt ikke hørt noe fra kommune vedr konsesjonsbehandlingen (se nedenfor) tross purring.

 

 

Vinterferie 2012

Plassen vil ikke bli brøytet i vinterferien. Det skyldes at det vanligvis er plasser nok ved Vegmannsbu og dels at det viser seg at hotelles reservevannledning krysser Rallarvegen og at det er fare for at denne fryser om veien blir brøytet tidlig på vinteren. Til påske vil det selvfølgelg blli brøytet. Sameiets styre anser at problemet med denne vannledningen er en sak mellom hotellet og kommunen og sameiet uvedkommende, men vi har valgt å utsette brøytingen til det er noe mer avklart.  

 

For øvrig venter vi fortsatt på konsesjonsbehandlingen i kommunen. Dette må som tidligere nevnt på plass før rettigheter til plassene kan tinglyses.  Plassene er forøvrig fordelt. Kart med hvem som skal ha hvilke plasser blir utsendt/lagt ut her om kort tid.

 

Julen 2011.

Parkeringplassene vil ikke bli brøytet i julen. Vi regner med at det er plasser nok ved Vegmannsbu.

 

November 2011.

Plassene er nå oppmerket og styret jobber med fordeling av plassene. Styret jobber også med å innhente tilbud på brøyting. Opplegget for brøyting vil styret komme tilbake til, men det blir et lignende opplegg som de andre parkeringsplassene på Haugastøl har.

 

Alle plasser er nå solgt; det ble i alt 66 plasser. Styret jobber p.t med fordeling av plassene. Tinglysning av den ekeltes rettighet kan først skje når hjemmel er overført til Sameiet. Saken er ennå ikke berammet i kommunen og det er litt uvisst når det kommer i orden. 

 

September 2011: Plassen er ferdigbygd

Entreprenør Nedremyr avsluttet arbeidet med plassen i månedsskiftet august/september. Det er blitt en solid bygget plass som ikke ruver veldig i terrenget. Det som nå gjenstår er å lage en avsperring i innkjøringen, plassen skal i hht betingelsene fra Hol Kommune være helt avsperret i sommerhalvåret. Plassene skal også oppmerkes.

 

Tomta plassen ligger på er skilt ut med eget festenummer, men før hjemmelen kan overføres til sameiet så må konsesjonssøknaden behandles i Hol Kommune. Etter at konsesjon er innvilget og hjemmelen overført til sameiet kan hver enkelt sameier få tinglyst sitt krav på parkeringsplassene.

 

Det viser seg at det ble noen flere plasser enn beregnet slik at nå har alle som har stått på venteliste fått tilbud om plasser. Det er fortsatt noen få plasser ledig.

 

 

Juli 2011: Like før byggestart

Det meste skal nå være klart for byggestart i slutten av juli. Det har vært avholdt kartforretning og tomten er avmerket i terrenget. Etter innhenting av anbud fra flere entreprenører er valgt Eivind Nedremyr.

 

Slik det ser ut pr dags dato vil det bli bygget maksimalt antall plasser som kan rommes på arealet vi har fått tildelt. Akkurat hvor mange det blir plass til kan vi ikke se før plassen er bygd, så derfor må vi enda drøye litt før vi kan si om noen av de som står på venteliste kan få plass.   

 

Mars 2011:Deling er godkjent hos fylkesmannen! 

Fylkesmannen har nå godkjent delingssøknaden. Neste steg skulle da være behandling av byggesøknaden som er sendt kommunen tidligere. Kanskje kan det bli bygging til sommeren. Les mer

 

Oktober 2010: Status

Pr oktober 2010  er saken fortsatt til behandling i Hol Kommune. Planen er å bygge ca 60 plasser på Fjellberg som ligger ca 200 meter innover langs Rallarvegen. Kommunen eier grunnen, men det er ingått festeavtale på ca 2,4 mål for 80 år.  

 

Fradeling av arealet er godkjent i Teknisk Hovedutvalg 13.oktober og det skulle da være klart for behandling av byggesøknaden, fradeling og eventuell konsesjonssjonssøknad. Les mer

 

 

 

Rallarparkering © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.rallarparkering.no