Hendelseslogg Sameiet Rallarvegen Parkering

2007

Uformell kontakt med Vel'et, de andre parkeringssameiene på Haugastøl, kommunen og Olaf Sundrehagen om mulighet for å etablere parkeringsplass for hytteeiere langs Rallarvegen

27.03.2008

Forespørsel sendes til hytteeierne langs Rallarvegen om interesse for etablering av en parkeringsplas på Fjellberg

april 2008

Det er innmeldt interesse for ca 40 plasser

09.04.2008

Formell forespørsel om tomt sendes kommunen

 juni 2008

Det er innmeldt interesse for ca 60 plasser

juni 2008

Svar fra kommunen:

I kommuneplanens arealdel er arealet regulert til lnf- område. Dersom arealet skal fradeles til parkeringsformål krever dette dispensasjon fra kommuneplan,

jf. bestemmelsene i plan - og bygningslovens pgf. 7.  Det må i tilfelle foreligge særlige grunner for at planmyndigheten kan gi en slik dispensasjon.

I tillegg vil landbruksmyndighetene (jordloven) komme inn i bildet da gnr. 74, bnr. 5 er en landbrukseiendom.

11.07.2008

Befaring på Fjellberg med deltagere fra Kommunens fagetater, Sundrehagen og Hornsletten

04.02.2009

Søknad om fradeling av areale sendes kommunen

mars 2009

Tilbakemelding om at kommunens fagavdelinger ikke har noen vesentlige innvendinger til søknaden

01.04.2009

Forslag til vedtekter til Sameiet Rallarvegen Parkering sendes ut.

30.04.2009

Sameiet stiftes formellt

mai 2009

Grunnkjøpsavtale med kommunen undertegnes av sameiet. Kjøpesum 30 tusen

25.06.2009

Grunnkjøpsavtalen behandles i kommunestyret. Det kommer benkeforslag på at det skal inngås festekontrakt i stedet. Festekontrakt blir vedtatt med en stemmes overvekt

30.06.2009

Sameiet blir registrert i Brønnøysund med orgnr  994 149 571

24.09.2009

Festekontrakten behandles og godkjennes i kommunestyret

28.09.2009

Festekontrakt på 80 år inngås; årlig avgift kr 2500

21.12.2009

Fylkesmannen i Buskerud kommer med en negativ uttalelse om kommunens plan om omdisponering og anbefaler  at dispensasjonssøknaden ikke imøtekommes

des 2009

Byggesøknad utarbeides av Brynjulv  Lauvvang

januar 2010

Byggesøknad sendes kommunen

Byggesøknaden stilles i bero i påvente av behandling i kommune og fylke

10.02.2010

Teknisk Hovedutvalg gir dispensasjon fra kommuneplanen

Fylkesmannen påklager vedtaket

12.05.2010

Teknisk Hovedutvalg tar klagen delvis til følge og endrer vedtaket til at kantvegetasjon skal beholdes, avstanden fra Fjellbergkulpen skal økes fra 15 til 20 meter og det skal beholdes striper av vegetasjon på plassen

mai 2010

Styret i Sameiet Rallarvegen Parkering kan ikke se at dette er avgjørende endring av forutsetninger og godkjenner kommunenes vedtak.

sommer 2010

Fylkesmannen trekker klagen

26.05.2010

Beskjed om at behandling etter jordloven i Teknisk Hovedutvalg (THU) tidligst kan skje i august

13.10.2010

Teknisk hovedutvalg godkjenner fradeling etter bygningsloven §20-1 og tilrår fradeling etter jordloven § 12

2011

Konsesjonssøknad

2011

Fradeling, matrikulering

2011?

Bygging